Amici Del Cambio Manuale VZW (hierbij ADCM genoemd) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via ons contactformulier.

Verwerkingsdoeleinden

ADCM verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers en leden voor algemeen beheer (o.a. administratie, profilering en het verzenden van gepersonaliseerde berichtend enz.).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), en (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

ADCM garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor beheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Een geregistreerd persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de geregistreerde persoont het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn of haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere organisatie.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de bezoeker, het lid of de geregistreerde persoon gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn account aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden via het contactformulier van de website.
Direct marketing

Een geregistreerd persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn of haar persoonsgegevens met het oog op communicatie.

Klacht

Als geregistreerd persoon beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).